Algemene Voorwaarden

Yolanda Aartse, Business coach voor ZZP'ers | Rotterdam d.d. 31 maart 2022

1.  Algemene Voorwaarden

1.1    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, opdrachten en aanbiedingen waarbij  Yolanda Aartse, Business coach hierna te noemen: Opdrachtnemer, partij is, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2    Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts van toepassing indien deze op schrift zijn gesteld en indien uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat deze op de overeenkomst in kwestie van toepassing zijn.

1.3    Eventuele (algemene) voorwaarden van Opdrachtgever zijn slechts van toepassing voor zover deze door Opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

2.  Totstandkoming overeenkomst

2.1    Een overeenkomst komt tussen partijen tot stand door een aanbod van de ene partij en de schriftelijke aanvaarding daarvan door de andere partij, dan wel door de schriftelijke bevestiging door Opdrachtnemer van een mondelinge overeenstemming tussen partijen.

2.2    Alle aanbiedingen, waaronder offertes, van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend en geldig gedurende 14 dagen na dagtekening, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het aanbod niet binnen de gestelde termijn wordt aanvaard, komt dit te vervallen, waarna Opdrachtnemer gerechtigd is het aanbod al dan niet in een gewijzigde vorm te herhalen.

2.3    De overeenkomst dan wel de schriftelijke bevestiging door Opdrachtnemer wordt geacht de inhoud van de gesloten overeenkomst volledig en juist weer te geven.

3.  Wederzijdse verplichtingen

3.1    De verplichtingen van Opdrachtnemer gaan nooit verder dan zoals door haar schriftelijk bevestigd in de overeenkomst.

3.2    Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen na het sluiten van de overeenkomst door Opdrachtnemer zijn slechts bindend indien en voor zover zij door Opdrachtnemer schriftelijk zijn bevestigd.

3.3    Opdrachtgever zal Opdrachtnemer steeds tijdig alle informatie ter beschikking stellen die voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttig of noodzakelijk is en zal Opdrachtnemer alle medewerking verlenen om de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op de juiste wijze uit te voeren.

3.4    Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door haar verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.

3.5    Opdrachtgever verplicht zich indien van toepassing, alle noodzakelijke, preventieve (veiligheids-)maatregelen te treffen, teneinde te voorkomen dat Opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst schade lijdt.

3.6    Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd doordat de Opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, dan komt de schade als gevolg daarvan voor rekening van Opdrachtgever en is Opdrachtnemer gerechtigd het/de daardoor noodzakelijk geworden meerwerk/-prijs in rekening te brengen.

3.7    De Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer.

4.  Uitvoering

4.1 Opdrachtnemer zal bij het uitvoeren van de overeenkomst zoveel mogelijk rekening houden met de redelijke wensen van de Opdrachtgever, mits dit naar haar oordeel bevorderlijk is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst.

4.2 Opdrachtnemer heeft het recht om bepaalde werkzaamheden bij de uitvoering van de overeenkomst te laten verrichten door derden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat dit niet het geval zal zijn. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW worden dan uitdrukkelijk uitgesloten.

4.3    Opdrachtnemer neemt bij het aangaan van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en verplicht zich derhalve de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit te voeren en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar.


5.  Honorarium/tarief en betaling

5.1    Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een tarief per uur of een vast honorarium overeenkomen. Het overeengekomen tarief respectievelijk honorarium is exclusief BTW en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, is Opdrachtgever daarnaast gehouden de door Opdrachtnemer gemaakte reis- en verblijfkosten te vergoeden.

5.2    Opdrachtnemer is gerechtigd de overeengekomen prijs tussentijds te verhogen, indien en voor zover zich onvoorziene kostprijsverhogende omstandigheden (zoals BTW/belastingen) voordoen na het afsluiten van de overeenkomst, dan wel na het verzenden van de aanbieding.

5.3    Betaling van facturen van Opdrachtnemer dient binnen 14 dagen na factuurdatum plaats te vinden zonder korting of verrekening en op een door Opdrachtnemer nader aan te wijzen rekeningnummer, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim is, zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist.

5.4    Indien Opdrachtgever in verzuim is, zijn – onverminderd de overige rechten van Opdrachtnemer – alle vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever dadelijk en geheel opeisbaar, ook al is de betalingstermijn nog niet verstreken. Bovendien heeft Opdrachtnemer in dat geval het recht haar dienstverlening op te schorten, zonder dat zij aansprakelijk is voor eventuele schade als gevolg daarvan.

5.5   Indien Opdrachtgever in verzuim is, is Opdrachtnemer gerechtigd om zonder nadere aankondiging aan Opdrachtgever de wettelijke rente per maand in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand als volle maand wordt gerekend, alsmede buitengerechtelijke kosten in rekening te brengen voor een bedrag van 15% van de openstaande vordering met een minimum van EUR 100,-.

5.6    Opdrachtgever is zonder uitzondering volledig aansprakelijk voor alle gerechtelijke en buitengerechtelijke daadwerkelijk gemaakte kosten, ook indien en voor zover deze een eventuele proceskostenveroordeling overtreffen, die Opdrachtnemer moet maken in verband met de invordering van de haar op grond van dit artikel toekomende bedragen, waaronder de kosten van rechtsbijstand.

5.7    Eventueel bezwaar tegen de hoogte van een factuur van Opdrachtnemer dient binnen 14 dagen na de verzending daarvan schriftelijk aan Opdrachtnemer gemotiveerd kenbaar te worden gemaakt. Indien bezwaar of de motivatie daarvan binnen de gestelde termijn uitblijft, wordt Opdrachtgever geacht met de hoogte van de factuur in te stemmen. Bezwaar schort de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever niet op, tenzij Opdrachtnemer schriftelijk aan Opdrachtgever te kennen heeft gegeven dat hij het bezwaar volledig gegrond acht.

6.  Wijziging van de overeenkomst en meerwerk

6.1    Opdrachtgever aanvaardt dat door een wijziging van de werkzaamheden het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de werkzaamheden kan worden beïnvloed. Opdrachtnemer is dan ook niet gehouden tot vergoeding van enige schade als gevolg daarvan.

6.2    Indien naar het oordeel van Opdrachtnemer een wijziging in de uitvoering van de overeenkomst nodig is om op de juiste wijze aan de verplichtingen jegens Opdrachtgever te voldoen, is Opdrachtnemer gerechtigd deze eenzijdig aan te brengen, tenzij de redelijkheid en billijkheid daaraan in de weg staan.

7.  Overmacht

7.1    Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van haar verplichtingen, indien zij daartoe gehinderd wordt door overmacht als genoemd in artikel 75 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

7.2    Van overmacht is in elk geval sprake, indien ten gevolge van enige omstandigheid, voorzien of niet-voorzien, redelijkerwijs niet (meer) van Opdrachtnemer kan worden verlangd dat zij haar verplichtingen (verder) nakomt. Dit is onder andere het geval bij ziekte van ingezet personeel, transportmoeilijkheden, het geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van toeleveranciers, beperkende overheidsmaatregelen van welke aard ook en voorts iedere andere omstandigheid waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor zij niet in staat is haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst na te komen.

7.3    Ingeval van overmacht zal hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk aan Opdrachtgever mededeling worden gedaan, zo nodig onder overlegging van eventuele bewijsstukken.

8. Tussentijdse beëindiging

8.1    Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst is, behoudens andersluidende schriftelijke afspraken, slechts mogelijk door Opdrachtnemer en met inachtneming van een opzegtermijn van twee weken, behoudens het bepaalde in artikel 8.2. Opzegging dient schriftelijk te zijn en zal niet leiden tot aansprakelijkheid voor eventuele schade, die Opdrachtgever door de opzegging lijdt.

8.2    Indien Opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt van door haar ingeschakelde derden en deze derden beëindigen de overeenkomst met Opdrachtnemer tussentijds, dan heeft Opdrachtnemer het recht de overeenkomst met Opdrachtgever te beëindigen zonder dat daarbij een opzegtermijn in acht hoeft te worden genomen en zonder dat zij aansprakelijk is voor eventuele schade als gevolg daarvan.

8.3    Elk van de partijen heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk tussentijds te beëindigen, zonder dat een opzegtermijn in acht hoeft te worden genomen, zonder dat een ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist en zonder dat de opzeggende partij tot een schadevergoeding zal zijn verschuldigd:

         -  in geval de wederpartij ernstig tekortschiet in de nakoming van enige verplichting voortvloeiende uit de overeenkomst en dit tekortschieten niet binnen vier weken na schriftelijke kennisgeving hiervan door de eerstgenoemde partij is hersteld;

         -  in geval de wederpartij een beroep doet op overmacht en de overmacht periode langer dan drie maanden heeft geduurd, of zodra vaststaat dat deze periode langer dan drie maanden gaat duren;

         -  in geval door de wederpartij surséance van betaling is aangevraagd, de wederpartij in staat van faillissement is verklaard, in staat van liquidatie is verklaard of een bewindvoerder over diens activa of een deel daarvan is aangesteld;

         -  indien de wederpartij niet behoorlijk of niet tijdig aan een voor hem uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting voldoet, ondanks daartoe in de gelegenheid te zijn gesteld en ondanks daartoe te zijn aangemaand.

8.4    Overschrijding van een overeengekomen fatale termijn geeft Opdrachtgever niet het recht de overeenkomst tussentijds te beëindigen, of de afname van of betaling voor diensten te weigeren, tenzij hij Opdrachtnemer schriftelijk alsnog een redelijke termijn voor de levering heeft gesteld en Opdrachtnemer ook binnen deze termijn niet aan haar verplichtingen voldoet.

9.  Aansprakelijkheid 

9.1    Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk jegens Opdrachtgever voor een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst, indien en voor zover deze tekortkoming bestaat in het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid en deskundigheid waarop bij de uitvoering mocht worden vertrouwd. Opdrachtnemer is evenwel te allen tijde gerechtigd de door Opdrachtgever geleden schade voor zover mogelijk ongedaan te maken.

9.2    Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor:

         -  bij Opdrachtgever of derden ontstane schade, die het gevolg is van verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door of namens Opdrachtgever aan Opdrachtnemer;

         -  bij Opdrachtgever of derden ontstane schade, die het gevolg is van een handelen of nalaten van door Opdrachtgever ingeschakelde hulppersonen (werknemers van Opdrachtgever daaronder begrepen), ook indien deze werkzaam zijn bij een met Opdrachtnemer verbonden organisatie;

         -  bij Opdrachtgever of derden ontstane bedrijfs-, indirecte of gevolgschade.

9.3    De totale aansprakelijkheid van Opdrachtnemer wegens toerekenbare tekortkoming(en) in nakoming van de overeenkomst is te allen tijde beperkt tot vergoeding van de directe schade en tot maximaal het bedrag van de tot het moment van de fout bij Opdrachtgever gedeclareerde opdrachtsom. Bij opdrachten met een duur langer dan één jaar is de vergoeding beperkt tot een maximum van eenmaal het jaarhonorarium.

9.4    De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Opdrachtnemer onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, daarbij een redelijke termijn stellende ter zuivering van de tekortkoming, en Opdrachtnemer ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van de verplichtingen tekort blijft schieten.

9.5    Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aansprakelijkheid als gevolg van aanspraken van derden, alsmede voor schade, die is veroorzaakt door handelen of nalaten van bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden.

Buiten de in dit artikel genoemde aansprakelijkheid rust op Opdrachtnemer geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding jegens Opdrachtgever en/of derden, ongeacht de grond waarop een actie zou worden gebaseerd.

10. Geheimhouding en zorgvuldigheid

10.1  Elk van de partijen is verplicht tot geheimhouding van alle informatie die haar in het kader van de overeenkomst ter kennis is gekomen en waarvan het vertrouwelijke karakter bekend is, dan wel waarvan de andere partij het vertrouwelijke karakter redelijkerwijs had kunnen begrijpen.

10.2  Elk van de partijen zal bij het gebruik van de informatie, die haar ter kennis is gekomen in het kader van de overeenkomst, de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten.

11.  Intellectuele eigendom

11.1  Alle rechten met betrekking tot producten van de geest, die Opdrachtnemer in het kader van de overeenkomst ontwikkelt of gebruikt, waaronder begrepen adviezen, werkwijzen, (model)contracten, systemen, systeemontwerpen en computerprogramma's, komen toe aan Opdrachtnemer voor zover deze niet reeds aan derden toebehoren.

11.2  Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer is het Opdrachtgever niet toegestaan om de voormelde producten van de geest of de vastlegging daarvan op gegevensdragers al dan niet tezamen met of door inschakeling van derden te gebruiken, verveelvoudigen, openbaren of exploiteren.

11.3  Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden ter zake van enige inbreuk op eigendomsrechten van derden.

12. Toepasselijk recht en geschillen

12.1  Op alle overeenkomsten met Opdrachtnemer is het Nederlands recht van toepassing.

12.2  Alle geschillen welk tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst dan wel naar aanleiding van overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden berecht door de bevoegde rechter te Rotterdam, tenzij Opdrachtnemer ervoor kiest het geschil aan een ander gerecht voor te leggen.

12.3  Alle in redelijkheid gemaakt gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die het gevolg zijn van niet-nakoming door Opdrachtgever van verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst, komen voor rekening van Opdrachtgever.

13. Slotbepalingen

13.1  Opdrachtnemer is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie van de algemene voorwaarden.

13.2  Ingeval een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig blijken te zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. Voor de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) treedt alsdan een rechtsgeldige bepaling in de plaats, die de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) voor wat betreft de inhoud, strekking en gevolg zo dicht mogelijk benadert.